Pravidla moderní gymnastiky

Stručný výtah z pravidel moderní gymnastiky

Moderní gymnastika v ČR má 3 úrovně (něco jako 1., 2. a 3. liga) pro soutěž jednotlivkyň a dvě úrovně pro společné skladby. Pod pojmem úroveň si můžeme také představit výkonnostní stupeň.

SKLADBY JEDNOTLIVKYŇ


Základní program - pouze národní pro ČR (nikde jinde není). Jedná se pouze o povinné sestavy. V rámci tohoto stupně se závodnice dále dělí do kategorií dle věku (0. - 4. kategorie). Pro každou kategorii je přímo stanovené náčiní, vypsané popisy sestavy gymnastickým názvoslovím a daná povinná hudba.

Kombinovaný program - pouze národní pro ČR (nikde jinde není). Kombinace jedné povinné sestavy a jedné volné sestavy. Pro každou kategorii je přímo stanovené náčiní, vypsané popisy sestavy gymnastickým názvoslovím a daná povinná hudba pro povinnou sestavu. Pro volnou sestavu lze použít libovolnou hudební nahrávku v délce 1:00-1:30 beze slov. Ve volné sestavě musí být zařazen minimálně jeden skok, obrat, rovnováha, ohebnost, vlna a kroková variace (často bývá zařazeno prvků více, aby při případném neprovedení jednoho prvku, byl prvek pojištěn). V rámci tohoto stupně se závodnice dále dělí do kategorií dle věku (III. - I. VTp a Ženy). Název VTp = výkonnostní třída povinná (náplň i charakteristika těchto kategorií se v průběhu času výrazně změnila, ale název zůstal stejný). Kombinovaný program má vlastní tabulky všech gymnastických prvků. Pro volné sestavy jsou prvky rozděleny do kategorií (skoky, ohebnosti, obraty, rovnováhy) a již se dále nedělí.

Volný program - jedná se pouze o volné sestavy. V rámci tohoto stupně se závodnice dále dělí do kategorií dle věku (naděje nejmladší, naděje mladší, naděje starší, juniorky a seniorky). Juniorky a seniorky se mohou účastnit zahraničních závodů, mistrovství a olympiád. Jsou řízeny mezinárodními pravidly. Všechny ostatní jmenované kategorie si každý stát upravuje sám (pravidla se liší jen velmi málo). Jedině závodnice těchto kategorií mohou jezdit na mezinárodní závody do zahraničí, protože mají sestavy poskládané dle stejných nebo podobných pravidel. V ČR existuje ještě jedna "podvětev" volného programu (kadetky mladší, kadetky starší a dorostenky) - v podstatě se jedná o nižší úroveň nadějí, juniorek a seniorek. Pro sestavy lze použít libovolnou hudební nahrávku v délce 1:15-1:30 beze slov. V každé sestavě musí být přesný počet prvků a dokonce i v daném poměru (například v sestavě se švihadlem musí převažovat skoky, proto je v sestavě pro naděje mladší při předepsaném počtu 8 prvků možno provést 5 skoků a ostatní prvky - rovnováha, obrat a ohebnost - buď každý jedenkrát, nebo některý dvakrát a některý vynechat) - žádná jiná možnost neexistuje. Počet prvků a jejich poměry má každá kategorie volného programu přímo stanoveny, navíc jsou také přímo stanoveny maximální hodnoty prvků, které mohou být v jednotlivých kategoriích zařazeny. Volný program má vlastní tabulky všech gymnastických prvků - prvky jsou rozděleny do kategorií (skoky, ohebnosti, obraty a rovnováhy) a v těchto kategoriích jsou ještě rozděleny dále dle obtížnosti od nejjednodušších za 0,1 desetinu bodu (obtížnost A) až po nejtěžší za 1,0 bodu (obtížnost J) a jsou uvedeny na stranách 21-64 v mezinárodních pravidlech moderní gymnastiky. Dále jsou ve volném programu stanoveny manipulace s náčiním, které jsou v sestavách bonifikovány (také tabulky). Vše, co má gymnastka v sestavě předvést, se zapisuje do zápisu sestavy a rozhodčí rozhodují dle těchto zápisů - pouze škrtají, co gymnastka zkazila, a sčítají hodnoty, co gymnastka provedla.

NÁŠ ODDÍL PŘIPRAVUJE ZÁVODNICE VE VŠECH TĚCHTO PROGRAMECH.

SPOLEČNÉ SKLADBY


Linie B - především pro závodnice základního a kombinovaného programu. Délka sestavy je 2:00 - 2:30 a je povolena pouze instrumentální hudba. Počet gymnastek je 4-6 členek a povolena je jedna náhradnice. Závod všech kategorií probíhá bez oficiálních formulářů (zápisů sestav). Obtížnost těchto sestav se řídí dle pravidel pro kombinovaný program. V rámci tohoto stupně se závodnice dále dělí do kategorií dle věku (0.-V. kategorie). Všechny sestavy musí obsahovat alespoň jeden skok, rovnováhu, obrat, ohebnost, vlnu nebo osmu, krokovou variaci a alespoň 3 spolupráce všech gymnastek. Sestavy s náčiním musí obsahovat minimálně 4 výměny (počítá se jen výměna házením).

Linie A - především pro závodnice volného programu. Délka sestavy je 2:15-2:30 a je povolena pouze instrumentální hudba. Počet gymnastek je 4-6 členek pro mladší kategorie; pro kategorie Naděje starší, Juniorky a Seniorky je určen počet členek družstva na 5. Povolena je jedna náhradnice. Závod všech kategorií probíhá s oficiálními formuláři (zápisy sestav). Obtížnost těchto sestav se řídí dle pravidel pro volný program. V rámci tohoto stupně se závodnice dále dělí do kategorií dle věku.

V LETOŠNÍM ROCE PŘIPRAVOVAL NÁŠ ODDÍL ZÁVODNICE VE SPOLEČNÉM PROGRAMU LINIE A.Pravidla